Homepage » Bijvoegsels - Aanverwante onderwerpen » Bijvoegsel 2 - Verlichting

Verlichting

    De bomen komen uit de grond, en uit hun stam de twijgen
    en iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.
    We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien,
    zo heeft de aarde ons geleerd dat, al wat sterft, zal bloeien.   
   Toon Hermans

Op 21 december vindt de winter - zonnewende plaats (in het noordelijk halfrond); dit wordt van oudsher gevierd met het Midwinter feest. De kortste dag van het jaar, gevolgd door de langste nacht van het jaar. Vanaf dit punt blijft het elke dag een beetje langer licht. (tot aan de zomer – zonnewende) [Pas in het jaar 381 kwam het Christelijke element om de hoek kijken: men koos 25 december als geboortedag van Christus.] 
De duisternis, de donkerte is een gegeven op aarde van een Twee – Eénheid (Nacht – Dag). De 2 – eenheden zijn vormen van de Polariteit, met elk een eigen waarde. Zo kan je bv. ’s nachts, in het donker, de sterren zien die overdag onzichtbaar zijn voor onze ogen; of de graankorrel die, ondergronds, in de koude donkerte van de winter, voorbereidt wordt op het kiemen tijdens de Lente.

Een bijzondere Spiegel illustratie: De Beer staat in de N.A. Indianen cultuur, symbool voor Moeder Aarde. De kracht, maar ook de diepe verbondenheid met de seizoenen. Er zijn (relatief) weinig soorten dieren die een winterslaap houden. In het donker, komen ze tot een vergaande vorm van rust, toch is het een zeer wonderlijke rust, want in de lente komt moeder Beer uit haar donkere verblijfplaats met ... 1 of 2 jongen.

De donkerte heeft gaande weg echter een beangstigende lading meegekregen. Deze angstige donkerte is vaak spiegel van het onbewuste, zowel individueel als collectief (de schaduwzijde); maar ook angst voor het nieuwe, dus het onbekende.
*A) Gedeeltelijke heeft deze angst zijn wortels in onze oerlagen. Wat ongekend is, waar we (nog) niet vertrouwd mee zijn, kan een potentieel gevaar in zich houden, de oerreflex om het fysieke lichaam maximum kans te geven om te overleven brengt ons in een “staat van paraatheid”. Meer bewuster kan je het voorzichtigheid noemen; maar al te vaak wordt voorzichtigheid omgezet in angst.

*B) Een ander gegeven ivm deze angst: Het verhaal, de Legende van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad,... ze werden uit het paradijs verdreven... Ook dit is een belangrijk aspect in verband met het ontstaan van angst voor de donkerte, angst voor de duisternis.
Maar WAAR ZIJN WIJ, MENSEN, NOG STEEDS ZO BANG VOOR? en hoe kunnen we van (oer)-angst evolueren naar noodzakelijke / gezonde voorzichtigheid? En, Hoe komen we tot Levensvreugde?

Met de winter komt de donkerte, de leegte en de kou.
Welkom zachte rust, zeldzame stilte, weet dat ik ook van jullie hou.
Tijdens dit seizoen van schijnbare inactiviteit,
wordt het nieuwe, het nog ongeziene, gerijpt.
                                           Marc Jacobs
 

*C) Een gedeelte van het antwoord is: van Dualiteit naar Polariteit.
Toelichting de aarde heeft haar wetmatigheden, er zijn dus “wetten”, die we niet zomaar kunnen negeren; er is ook een wetmatigheid op niet aardse niveaus, denk bv. maar aan het universum of de kosmos. Het is belangrijk om zo dicht mogelijk te leven bij de werkelijkheid, en wel zoals deze NU is, wetende dat er altijd evolutie is. Dit op verschillende niveaus bv. aards, fysieke lichaam, bewustzijnsniveau, ... elk in hun eigen tempo. Wordt zo ver gaand mogelijk bewust dat het bestrijden van deze “wetten” zinloos is, het is een strijd die geen mens ooit kan winnen, gelukkig maar. (meer in hoofdtekst “Mysteries van het Leven)

*D) Een ander belangrijk deel van het antwoord is: Verlichting. (thema van deze rubriek)


 - Verlichting is :
Ver Licht , het LICHT in de VERTE staat hier voor jouw Ziel. Jouw Ziel zien, ervaren, waarnemen (voor waar nemen) als mens op aarde. Dichter bij ons ware zelf komen is dan op weg gaan naar dit licht; en hoe dichter wij bij onszelf komen, hoe meer Levensvreugde wij kunnen voelen. (Jezelf zijn, jezelf omhelzen, brengt vreugde) Dit licht in de verte, werd / wordt dikwijls gesymboliseerd in verschillende culturen door een te bevatten waarneming zoals bv. de Kerstster. (is ook beeld of symbool voor een lichtpunt in de duisternis)

Het gaat er dan ook over om Jouw ster te zien, te ontdekken; “Een Koning was geboren en de ster leidde hen naar de plaats van geboorte”. Dit kan een andere beleving zijn voor Kerstmis, en van daaruit voor je totale levensingesteldheid, dat voortkomt uit het feest van het licht, namelijk de geboorte vieren van jouw Koningschap, (en het koningschap van je dierbaren) Jij die koning kan worden van al jouw aspecten (dienaren), Koning van Je Zelf om alzo een koninklijk leven te leiden, of anders gezegd: een leven in staat van Verlichting te beleven. (= je (echte) zelf ontmoeten, - graag zien en omhelzen.  

Toelichting: Een Koning ontvangt eer, ontzag, loyaliteit, wordt gediend,... MAAR een Koning is tegelijk De GROOTSTE DIENAAR van HEEL ZIJN VOLK. Hij is de eind- verantwoordelijke wat betreft het welzijn van  elk van zijn dienaren. Veiligheid, Erkenning, Onderdak, Voeding, Zorg, ... , Een Koning is een leider, geeft leiding. (leiding geven – niet nemen; hij loopt niet weg, hij vervloeit of panikeert niet, ...) een dictator laat zich dienen, hij neemt, hij grijpt. Hij geeft zo weinig mogelijk aan zijn volk en hij deelt niets van zijn rijkdom. Uiteindelijk eindigt dit altijd op een volksopstand, revolutie...
r e volutie:  Re = her (opnieuw) // Evolutie = veranderen, groei. //
Herschikken van de wijze waarop een evolutie verloopt. (in deze beeldspraak: een herschikking van de WelZijns – middelen)

Aanvulling: Een bijzonder aandachtspunt in de Spirituele stromingen: De waarde van het Ego.
Ik heb reeds dikwijls gehoord, gelezen; uitdrukkingen en visies die samen te vatten zijn als: Het Ego moet sterven om voldoende spirituele groei mogelijk te maken. Je zit hier (alweer) op een zeer dunne lijn, een subtiele nuance die een groot(s) verschil kan maken. Het ego moet niet beheerst, of bevochten en gedood worden; wel: geïntegreerd, beheerd en in dit geval ook geleid, gestuurd aangezien dit element deel uit maakt van onze aardse persoonlijkheid. Wat ben ik hier op aarde zonder persoonlijkheid? ! Dus ook hier, Koning worden / zijn - van je Ego

- Verlichting is : alles in het licht brengen, in je bewustzijn; is alles zichtbaar laten worden,  enerzijds zoveel mogelijk over jezelf, dit voor jezelf én ten dienste van anderen; maar ook zoveel mogelijk over ‘Leven’, in vele betekenissen en dimensies.

- Verlichting is : Licht op je weg laten schijnen, zodat je op jouw weg, en De Weg, kan blijven. Belangrijk is dat je in de juiste richting op je weg kijkt; tegen het licht in kijken geeft verblinding; en toch is het niet achterom kijken...

Spiegel illustratie: Martial Arts, meegaan met de beweging; kracht van tegenstand ombuigen of benutten zodat deze voor jou werkt, ipv tegen jou.

- Een andere invulling (en dimensie) van - Verlichting is : Gewicht, Zwaar of Licht.
Verlichten heeft dan te maken met: ballast achterlaten, loslaten; zodat je verlicht verder kan. Verlichten is Verheffen! In onze 3e lijn-trilling (het Dier) lijkt dit deels tegen - natuurlijk als aardse mens, dit is de beleving van de dualiteit. De aarde is immers van nature behoudsgezind. (heeft met overleven en veiligheid te maken) maar tegelijk ook voortdurend in evolutie. Wat een spanningsveld!  Spiegels zijn ook hier een goed hulpmiddel in het zoeken en integreren van duidingen en antwoorden:

Spiegel illustratie: ivm spanning, een stopcontact – tussen 2 punten ± 2cm van elkaar, is er een spanning(-s veld) van 220V, van waaruit we (de electro vorm van) energie van een net kunnen tappen.

aanvullende illustratie: Pijn en Lijden.
Wanneer we lijden trachten te verlichten, kan het besef dat, Pijn niet hetzelfde is als Lijden, je tot een andere beleving brengen. Pijn kan je zien als een signaal; Lijden kan je dan zien als: vervloeien met dit signaal; het verlichten van lijden (en ook van pijn), is op zoek gaan naar datgene wat het signaal veroorzaakt, dan kan er iets gebeuren ten gronde!
- Pijn en Lijden kunnen ook nog op andere manieren getemperd (verlicht) worden: ruimte geven aan de invalshoek die duidt dat pijn en lijden een bijdrage kunnen leveren in het louteren, of, in het bereiken van een verheven context om een aantal gebeurtenissen, ervaringen, van het leven te plaatsen. Wanneer deze invalshoek een geïntegreerd inzicht mag worden zal onze beleving van -, én het omgaan met deze aspecten, vergaand veranderen.


VERLICHTING en Lichtwerk(ers)  Inspiratie bron: Miranda’s Faith

1) Evolutie is er altijd, overal en voor iedereen. (voor al wat leeft)

Mensen groeien elke dag. Elke dag kan er meer licht in ons leven komen, waardoor ook het collectief bewustzijn groeit. Samen met dat collectief, zal ook het bewustzijn van deze aarde groeien. Dat hele proces wordt dikwijls 'Ascenderen' (= opstijgen, opgaande lijn) genoemd, of in verschillende Oosterse filosofieën: 'Verlichting'.

- Doorheen al onze groei- ervaringen kunnen wij onszelf meer en diepgaander herinneren wie wij werkelijk zijn en hoe we de scheppingskracht steeds meer Liefdevol kunnen hanteren om ons (ziel)project in de vorm te krijgen. (herinneren, zoals het vb. van revolutie: re= her= opnieuw; opnieuwinneren’) Door elke ervaring en situatie in ons leven als een uitdaging en een groeikans te zien, (als vorming, training, ...) ontstaat er Levensvreugde.

We kunnen en mogen dan leven naar grootse verwachtingen, let echter op de invullingdrang hiervan. (Zoals een kindje verwacht wordt, niet vasthouden aan onze beelden van dit kind; waar het ‘later’ allemaal moet aan voldoen; wie en wat het kind moet worden en zijn.)  Dit (groei-) gebeuren, met al zijn hindernissen, draagt dus bij tot een verhogen van trilling, een niveau verhoging. Stilaan kunnen we nu een licht beginnen uitstralen; een licht dat in overeenstemming is met ons werkelijke wezen; want wij zijn wezens van licht op een wonderlijke reis op aarde. *(WR) Wanneer we onszelf zo “belichten” stimuleren wij onze groei als mens. Hoe hoger de trillingsgraad, hoe meer licht wij kunnen ontvangen en daarna weer uitstralen. Zo worden wij één voor één lichtbakens voor onze omgeving, waardoor wij ook het leven van anderen spontaan belichten en zij dus ruimte krijgen om duidelijker te kunnen zien om nadien zelf licht uit te stralen. Dat is wat je “lichtwerk / lichtwerkers” kan noemen. *L1

2) Polariteit: De eenheid van Liefde en Licht.

Liefde en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; Licht omhelst de Liefde, en Liefde omhelst het Licht. (Liefde is een term door de mens gegeven aan een bekende en mysterieuze energie, het is allicht de hoogste energie die de mensheid kan voelen)

Hoe hoger de trilling, hoe meer licht, en dus ook hoe meer liefde er kan stromen. Dit stromen gebeurt in twee richtingen: men kan Liefde geven en men kan Liefde ontvangen. Liefde is hét sleutelwoord voor de mensheid om meer licht in het leven te integreren; ook in jouw leven. Liefde en licht vormen samen een energie die doorheen het hele universum actief is, werkzaam, en bekend is. Daarom wordt deze energie, op aarde ook 'levensenergie' of 'Universele Energie' genoemd; ander culturen noemen deze energie Prana of Chi.

3) Het paradijs: thuis op aarde.

Ieder Wezen is bezield, dus is iedereen ‘van nature’ een lichtwezen. Een aantal mensen worden uitgenodigd om hier bewuste en actief hun werk van te maken; we noemen ze veelal “Lichtwerkers”. *L1  Een lichtwerker volgt het pad van dé Waarheid. Een belangrijke oproep in -/ van - het leven is: een leven te leven vol passie en levensvreugde, want dat is de ware kracht van ons; “Mensen op weg naar een Thuis op Aarde”. Een dergelijke Levenshouding trekt velen aan, maakt nieuwsgierig, en creëert mogelijkheden om anderen op weg te helpen; de eigen, unieke weg van elk individu in harmonie met de Grote Weg. Zo Leven zorgt dat wij Thuis naar de Aarde kunnen halen, i.p.v. de Aarde te moeten verlaten om Thuis te zijn. 
(hier zie je een beweging van verheffen; en misschien is dit wel het ware gezicht van het leven)


Wat kan lichtwerk inhouden of betekenen
Onderzoek, sta eens stil met, waarom je iets doet, hoe je iets doet en wat het teweeg brengt bij jou en anderen. Ontdoe je van schuldgevoelens en andere beperkende gedachten die samenhangen met deze gevoelens (en die dus geladen of beladen zijn). Een belangrijke invalshoek hiervoor is je patronen te zien, om deze na verloop van tijd, trachten te transformeren, het dualistisch denken omvormen naar éénheidsgedachten. (Polariteit) Geef elke angst, elke twijfel of weerstand, elk aspect van jezelf een plaats. Stel je de vraag wat een gevoel, een gebeurtenis, ... je te vertellen heeft. Zoek en probeer “vormen” uit: Lees, studeer, mediteer, schrijf of schilder, musiceer ... durf te ervaren. Overschrijdt dualistisch denken door je bewustzijns-niveau vanaf nu, steeds in stijgende lijn te laten verlopen; let daarbij op je tempo.  ( het Himalaya niveau en zijn effecten, bv. hoogteziekte, ‘eenzaamheid’ )

TIP: Gebruik zoveel mogelijk verschillende invalshoeken om éénzelfde item, gevoel, patroon of aspect te bekijken. Kijk niet door een roze bril (zweven), kijk ook niet door een zwarte bril (ontkracht) maar kijk doorheen de bril van Liefde.

* Ben jij bereid van jezelf te houden, durf jij jezelf liefhebben? Kijk naar jezelf in en via de spiegel(s), kijk op eenzelfde manier naar je leefwereld, en leer hiervan.

Vraag bescherming aan “het Mysterie” zelf; vraag begeleiding naar “oude herinneringen” die nu van nut kunnen zijn in je ontwakingsproces. Weet dat je altijd veilig bent: er wordt voor je gezorgd. Leef verbonden met het onzichtbare, het niet tastbare, enz. dat op aarde werkzaam is; volg je intuïtie. Gewoon erom vragen zonder oordeel en zonder verwachtingen, zal wezenlijke herinneringen (je kan het Zielen-herinneringen noemen) naar boven brengen die je inzichten zullen verruimen.

* Hoe meer zelfinzicht je verworven hebt, hoe dichter je met - , en vanuit je hele eigenheid kan leven. Dan kan je hart zich totaal openen voor liefde. Wees je daarbij heel bewust van: “Ik ben beminnenswaard”. Hoe verder je op deze weg bent, hoe meer je verschillende krachten in jezelf kan ontdekken. Durf in je eigen krachten te gaan staan, durf je te uiten en kom aanwezig!  Stap in de waarheid (blijf trouw aan jezelf), ongeacht waar het je brengt: je komt altijd terecht daar waar je dient te zijn. Kwetsbaarheid is een kracht, geen zwakte! (op Wezens niveau)

* Ontdek en Leer de taal van het Wezen; integreer die taal om zo tot je eigen taal te komen. Deze taal vraagt voortdurend om zuiverder te mogen worden. Laat je inspireren maar let op dat je niet gaat kopiëren. (een citaat als illustratie is niet hetzelfde als wat er met ‘kopiëren’ bedoeld wordt) Dan kan je gaan spreken vanuit je vertrouwen in je innerlijke stem, en dus ‘in eigen naam’, tegelijk met een diep bewustzijn dat niets van dit alles (de wezenlijke dimensie) van jou is. (Het voelen van dit soort inzichten is wat er bedoeld wordt met ‘herinneringen van de ziel’) Dit bewustzijn is een zuivere vorm van nederigheid; nederig zijn is iets totaal anders dan je klein voelen of jezelf klein (laten) maken. (beeld: de oceaan bestaat uit druppels, ik ben een druppel van die oceaan. Wanneer elke druppel zegt: “ik hou ermee op” dan wordt de oceaan een woestijn)

* Waarom te durven spreken? Wees niet alleen de leerling, maar ook de leraar. Besteed de nodige aandacht en tijd om je Ontvangen en je Geven voldoende zuiver te krijgen. (bedelend geven - angstig geven - op Ego-niveau ontvangen, zoiets als: “dit streelt mijn ijdelheid” - ... ) Dan kan je liefde en licht verspreiden. Koesteren je relaties met anderen; ontmoet hen met een oprechte, diepe warmte, laat “het oordelen” steeds meer los. Deel ervaringen en inzichten, maar zonder op te dringen, zonder te overtuigen. Reik suggesties aan wanneer de ander het vraagt of je toestemming geeft. Op deze manier zal je een bijdragen doen in het versterken van het Web van Liefde. Zo help je mee om de mensen - wereld te verheffen...

  Aanvullingen & toelichtingen

1   Lichtwerkers*L1
Om lichtwerker te zijn hoef je geen speciale gaven te hebben. Je hoeft geen bepaalde kennis te hebben of je te onderscheiden van anderen. Lichtwerk is geen stroming en kan (gelukkig maar!) dusdanig niet worden geëtiketteerd. Lichtwerk is een veelomvattende term voor een bewust leven vanuit je innerlijke kracht, ongeacht welke stappen je in je leven onderneemt.
[Wat het persoonlijkheidsniveau betreft: ongeacht welke overtuigingen je hebt of welke religie je beleeft. Deze laatste twee items kunnen, zeker wanneer we in ‘slaaptoestand’ blijven heel snel, en veelal onbewust, een ballast en een rem gaan vormen. Overtuigingen en georganiseerde religies, behoren niet tot die trilling waar we het hier nu over hebben.]

2  ...onze wonderlijke reis op aarde... *WR  (wetmatigheden)
De Aarde heeft haar wetmatigheden, die we best ernstig nemen; elk avontuur heeft zijn spannende momenten, zijn hindernissen... het belang om ervaringen en gebeurtenissen, ook de moeilijke, kunnen zien en beleven als vorming en groeikans!

* ivm die “nieuwe tijd”:  de Nieuwe Tijd is eigenlijk zeer oud, het is eerder een nieuwe bewustzijnslaag die de mensheid nu kan ontdekken en beleven.
Lichtwezen op aarde, is elke mens die in verbinding komt met de 4e straal.
* Het Himalaya niveau: de ijle lucht; weinige andere mensen / wezens.
* Het Aards Paradijs: een zijnstoestand; een toestand van HEEL Zijn.
* Dé Waarheid is de Werkelijkheid (en andersom), er is er maar één, die op miljoenen verschillende manieren beleefd wordt. De woorden: De Waarachtige Werkelijkheid, drukken voor mij het best en het mooist  uit waarover het gaat.
* Een belangrijke invalshoek is: het in vraag stellen van; heeft o.a. met (uit)-zuivering te maken, vandaar de uitdrukking: “De vraag is de kern” of “De vraag is belangrijker dan het antwoord”. Dit betekent o.a.: neem niets zomaar aan van wat je leest, hoort, ...; bevraag alles voor en in jezelf en voel wat voor jou in overeenstemming is met je ‘zielherinneringen’. Durf ook zogenaamde zuiverende - of inzichtelijke vragen te stellen.

Enkele voorbeelden:
- Het gevoel dat iedereen altijd naar me kijkt, aanstaart, ... Is dit in werkelijkheid zo? Of is het je beleving vanuit:
      * Waarom voel ik me ongemakkelijk of zelfs bang als ik in de belangstelling sta?
      * Is er een verlangen of een wens om ook eens een keertje in de (volle) belangstelling te  staan?
- Als je geen tijd hebt voor je passie, is het dan wel je passie?
- Waarom ben ik zo zelden de persoon die ik werkelijk wil zijn? 
  Of is de juiste vraag:
  Waarom kan / wil  / ik zo zelden de persoon zijn die ik werkelijk ben?